រោងចក្រកាត់ដេរ Yulin Dongke

  • បដា
  • បដា ២
  • បដា ៣
  • បដា ៤
  • បដា-០១
  • បដា-០២
  • បដា-០៣

#ផលិតផលរបស់យើង។

ផលិតផលរបស់យើងគឺលក់ដោយខ្លួនឯង ហើយឥឡូវនេះផលិតផលរបស់យើងបានលក់ទៅជាង 30 ប្រទេស និងតំបន់ជុំវិញពិភពលោក។ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអតិថិជនជាច្រើន។
សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផលរបស់យើង ឬតារាងតម្លៃ សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើងខ្ញុំ ហើយយើងនឹងទាក់ទងទៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។